About me


KHOA NGOẠI NGỮ

Trưởng khoa: PHAN NGUYỄN HỒNG DIỄM

Điện thọai: 0919151750

 

Phó trưởng khoa: Nguyễn Nam Phương

Điện thọai:

 

Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Phước Bình

Điện thọai:

 

Các giáo viện trong khoa:

1.  Trần Thị Ánh                    

2.  Trần Thị Như Phương

3.  Phan Thị Phước

4.  Phan Kim Loan

5.  Nguyễn Văn Hùng

6.  Nguyen Quốc Việt

7.  Nguyễn Thị Xuân Hồng

8.  Lưu Thành Tựu

9.  Tào Thị Thụy Khê

10. Lê Thị Kim Oanh

11. Nguyễn Ánh Ngọc

 

 

Điện thọai:

 

Favourite quotes:
"Listen to many, speak to a few."
- William Shakespeare -

"The essence of being human is that one does not seek perfection."
- George Orwell -